මානෙල් මල් පිපුණු ඇහේ පෙම් කවියක් ලියන්නම් - පන්ඩිත් අමරදේවයන්

මානෙල් මල් පිපුණු ඇහේ පෙම් කවියක් ලියන්නම් - පන්ඩිත් අමරදේවයන්
manel mal pipuna - Pandith Amaradewa

ගායනය හා සංගීතය - පන්ඩිත් අමරදේවයන්
පද රචනය -සුනිල් ආර් ගමගේ

No comments:

Post a Comment