පන්ඩිත් අමර්දේවයන්ගේ 86 වෙනි ජන්ම දිනය අදයිතවත් බොහෝ කල් අපේ හිත් වලට ගයන්නට ඔබට දීර්ගායූ වේවා..!
ජාතියේ රන් ස්වරයේ හිමිකරුවානනි
ඔබට සුබ උපන් දිනයක් වේවා.

No comments:

Post a Comment