හන්තාන සිහිනේ | Hanthana Sihineබලා වැලපෙමි
නෙලාගනු බැරි
හන්තාන සිහිනේ

දරා නෙත් අග
දොවා සිත් මල
ගොතනු මැන ළදුනේ
සංසාර සිහිනේ

වැහි පබළු යට
රගමඩල මැත
ඔබේ... දෑතේ තුරුළු වෙන්නට

බිසෝ හැර ගිය
ලසෝ රඟ හළ
අමාවක අදුරේ...
නොඑනු මැන ළදුනේ

බලා වැලපෙමි
නෙලාගනු බැරි
හන්තාන සිහිනේ

වඩින තුරු සඳ
දුරින් ඉන්නම්
තරු ඇදුරු පෙම් ගී අහන්නම්

සොදුරු ඒ සඳ දියේ එන්නම්
ඉදිනු මැන සොදුරේ
හන්තාන අරණේ

ගායනය: පණ්ඩිත් අමරදේවයන්  සහ උමාරියා සිංහවංශ
පද: ජනක සිරිවර්ධන
තනු :අරුණ ගුණවර්ධන


No comments:

Post a Comment